Waarom een behandelovereenkomst

 

U komt naar de logopedie omdat u of uw kind een hulpvraag heeft. In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (u) en hulpverlener (de logopedist) vastgelegd. Zo worden er eisen gesteld aan de informatie die u en de logopedist aan elkaar geeft en zijn zaken als toestemming en recht op inzage geregeld. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Meer hierover kunt u ook teruglezen in de privacy policy die u kunt opvragen in de praktijk of na kunt lezen op de website www.logopedie-limburg.nl

 

 

 

Behandel- en oefenafspraken

 

Wij willen u zo goed mogelijk helpen met uw logopedische klacht, zodat we samen het best mogelijke resultaat bereiken. We zullen daarom de voor u meest geschikte werkwijze aanbieden. Van uw kant verwachten we dat u actief mee zult werken en de thuisopdrachten uitvoert. Wij zullen deze oefeningen duidelijk uitleggen en aangeven hoe vaak per dag/week u deze oefeningen moet gaan doen. Het bereiken van een gewenst resultaat is van veel factoren afhankelijk en zal per logopedisch doel worden ingeschat. Na een aantal behandelingen evalueren we samen hoe het is met uw hulpvraag en wat de logopedie daarin voor u betekent. Als het nodig is, passen we de doelen en het behandelplan in overleg aan.

 

De behandelingen vinden in principe wekelijks plaats in de praktijk of, indien nodig, aan huis.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden (verkort)

 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte op de dag van de afspraak, vragen wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren. U kunt uw afspraak afzeggen via ( bij voorkeur) het telefoonnummer van uw behandelend logopedist (met voicemail) en/of via e-mail: info@logopedie-limburg.nl Ook vroeg in de ochtend, 's avonds en in het weekend beschikt u dus over de mogelijkheid uw afspraak af te zeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn €30,00 per behandeling.  De uitgebreide betalingsvoorwaarden vindt u in de praktijk.

 

 

 

Vergoeding  

 

Wij hebben een standaardovereenkomst met alle zorgverzekeraars. De declaraties van de behandelingen worden direct bij hen in rekening gebracht. Logopedie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat logopedie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig wordt vergoed. Voor 18 jaar en ouder betekent dit dat de kosten van onderzoek/ behandeling eerst vanuit het eigen risico betaald worden. Wanneer u dit volledig heeft gebruikt zal de logopedie verder door de zorgverzekeraar worden vergoed. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. De vergoeding van een logopedisch onderzoek en behandeling verschillen per verzekeraar. Tarieven logopedie kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 

Bereikbaarheid/openingstijden

 

Voor het maken en afzeggen van afspraken kunt u de praktijk telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. Ben ik in gesprek of kan ik de telefoon op dat moment niet opnemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Ook na sluitingstijd kunt u een bericht achterlaten door de voicemail in te spreken of een e-mail te sturen naar: info@logopedie-limurg.nl  Ik neem dan zo gauw mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

Bewaren patiëntgegevens

 

Wij zijn wettelijk verplicht een dossier bij te houden met daarin uw (behandel-)gegevens. Het dossier moet bij wet 15 jaar worden bewaard vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn genoteerd. Voor kinderen onder de 18 geldt een termijn van 15 jaar na hun 18de verjaardag. Na deze periode zal het dossier vernietigd worden

 

 

 

Kwaliteitstoets

 

Sinds augustus 2014 is het mogelijk dat logopediepraktijken gecontroleerd worden op de kwaliteit van hun zorg. Dit wordt onderzocht door een onafhankelijk bedrijf. Uw patiëntgegevens kunnen dan worden bekeken en worden beschermd door de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP) en de wet AVG. Met de ondertekening van dit formulier geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met inzage van uw dossier.

 

 

 

Per 1 januari 2016 verplicht de Wet Bescherming Persoongegevens en per 25 mei 2018 de Wet AVG het melden van datalekken. Een datalek houdt in dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht het echter voorkomen dat er een datalek in ons systeem zit en er grote kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

                                             

 

Klachtenregeling

 

Heeft u een klacht over de logopedie? Dan proberen we dit eerst met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt op de praktijk en via de website: www.logopedie-limburg.nl de klachtenregeling van onze beroepsvereniging (NVLF) lezen om te zien wat u, als cliënt, kunt doen.

 

 

 

Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling

 

Het kan voorkomen dat wij in het belang van de behandeling willen overleggen met de verwijzer, (para-)medische disciplines, leerkrachten en/of andere medewerkers van (onderwijs-)instellingen. Natuurlijk geven we dit van tevoren aan u door. Door pagina 3 van deze behandelovereenkomst te tekenen geeft u ons hiervoor toestemming.

 

 

 

Wij hopen op een prettige samenwerking. Een kopie van de ondertekende overeenkomst wordt in het dossier bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf.